โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซ้อมขนย้ายผู้ป่วยจากตึกชั้น ๓ ในเหตุเพลิงไหม้

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำบุคลากรอบรมซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ ๒ ยามค่ำคืน (Evacuation Drill) มาตรฐาน Asia-SHE-HA ตามกฎหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการ รวมทั้งให้บุคลากรได้ทราบถึงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งสามารถปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาลได้โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA  นำโดย อาจารย์คณาทัศน์ จันทร์ศิริ , อาจารย์จงกลนี จันทร์ศิริ , อาจารย์ไตรภพ ว่องวิการ , อาจารย์กรขวัญ จันทร์ศิริ ว่องวิการ วิทยากรทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ได้มีการซ้อมจริง โดยนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับบทบาทเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503