โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับมอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ ฟื้นหัวใจให้ชีวิต เพื่อช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเพื่อนมนุษย์ มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับมอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ จำนวน ๔ เครื่อง มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) จากสโมสรไลออนส์ เจ้าพระยา กรุงเทพ องค์กรอาสาสมัครที่ให้บริการชุมชนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั่วโลก ภายใต้โครงการฟื้นหัวใจให้ชีวิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่หัวใจหยุดเต้นและควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติ รวมถึงป้องกันและลดความเสี่ยงไม่ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการเต้นผิดปกติของหัวใจ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประดับดาว ศูนย์ประชุมโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503