โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

รพ.ร้อยเอ็ด บันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนาภาคีเครือข่าย เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นายพิชิต เครือน้ำคำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเข้าร่วม

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ส่งผลงาน "การพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กฎบัตรออตตาวา" และได้รับรางวัล "การบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาระบบบริการระดับดี ประจำปี 2561 (Public Sector Excellence Awards : PSE Awards 2018) จากสำนักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการส่งผลงานดังกล่าว เพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council-ECOSOC) เพื่อมอบให้แก่หน่วยงาน   ที่ดำเนินการ ด้านการให้บริการสาธารณะ และมอบหมายให้ Divistion for Public Administration and Development Management เป็นผู้ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการรางวัลโดยจะส่งประกวดในสาขา การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Promoting gender responsive Public services to achieve the SDGs)

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503