โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดโครงการหน่วยบริการขาเทียมเคลื่อนที่“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดโครงการหน่วยบริการขาเทียมเคลื่อนที่“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00น. ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดย พันเอกนายแพทย์ศิวพล บุญรินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประธานพิธีเปิด โครงการหน่วยบริการขาเทียมเคลื่อนที่“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ให้ได้รับขาเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสม โดยได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดไว้ว่า คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด)ได้รับบริการครบถ้วน ร้อยละ 100 ดังนั้น เพื่อให้คนพิการได้รับบริการครบถ้วนตามเป้าหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการหน่วยบริการขาเทียมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 100,000 บาท ให้บริการทำขาเทียม โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 คน ทีมนักกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ จาก 6 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุดรธานี และมุกดาหาร ให้บริการจัดทำขาเทียม วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 มีคนพิการ(ขาขาด) ที่มารับบริการครั้งนี้ทั้งหมด 32 คน

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503