โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

เปิดโครงการ One day surgery

   

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 พิธีเปิดโครงการ One day surgery คือการส่องกล้องตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ / ลำไส้ตรง และผ่าตัดเบ็ดเสร็จในวันเดียว โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นประธานในพิธีการเปิดศูนย์ และเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ป่วยและคณะทำงาน 

    นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มของผู้เสียชีวิตจากสถิติข้อมูลสาธารณสุขพบว่า โรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ตรงพบมากเป็นลำดับ 2 ในปี พ.ศ.2557 และมีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 11,496 ราย ส่วนใหญ่พบในระยะสุดท้ายซึ่งนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในลำดับต้นๆซึ่งมีผู้ป่วยมะเร็งในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีทำให้มีผลกระทบถึงคุณภาพการให้บริการระยะเวลาการรอรับบริการนานเกิดความแออัดและ     มีค่าใช้จ่ายสูงการเข้าบริการผ่าตัดส่วนใหญ่ต้องรักษาแบบผู้ป่วยในต้องมีการดูแลทั้งก่อนและหลังผ่าตัดเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณจำนวนมากเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรได้มีการพัฒนาระบบโดยการลดระยะเวลาในการเข้ารับบริการเท่าเดิมมีความปลอดภัยเท่าเดิมแต่ผู้ใช้บริการสามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้นภายใน 1 วัน จึงได้มีระบบการให้บริการผ่าตัดระงับความรู้สึกโดยผู้ป่วยไม่ต้องค้างคืนในโรงพยาบาล ซึ่งจะรับเป็นผู้ป่วยที่ผ่าตัดเสร็จกลับบ้านได้เลยในวันนั้น ขยายการบริการเพิ่มเป็น 4 เท่า ซึ่งสามารถจะลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 3 เท่าจากเดิม เพราะคนไข้ไม่ต้องนอนที่โรงพยาบาลผู้รับบริการเกิดความประทับใจภายใต้การดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503