โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Countdown

พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง ณ ที่ทำการอาสาสมัครรักษาดินแดน(เดิม)ห่างจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 200 เมตร เพื่อรองรับประชาชนที่มารับการรักษาด้วยการฉายแสงที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยได้รับการมอบที่ดินจาก กรมธนารักษ์ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป โดยได้รับบริจาคทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคาร กลุ่มบริษัทไทยเพิ่มพูนร้อยเอ็ด จำกัด จำนวน 2,500,000 บาท ครอบครัว นายประวิทย์ อิฐรัตน์ จำนวน 1,000,000 บาท

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503