ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดคนใหม่เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง เข้าพบรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดคนใหม่ จากนั้นร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานเดินวิ่งสี่สมานการกุศล ครั้งที่ ๒ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503