ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประชุมติดตามการดำเนินงานการประชุมวิชาการ Intrenational Conference หัวข้อมะเร็งท่อน้ำดี

 

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประชุมติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ ๖ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ International Conference ในหัวข้อ มะเร็งท่อน้ำดี มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและการรักษาอย่างหายขาด ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องจากพบผู้ป่วยโรคมะเร็ง ท่อน้ำดีมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สาเหตุเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดมีเกล็ดแบบสุก ๆ ดิบ ๆ ที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำซึ่งปลาน้ำจืดเหล่านี้มีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะส่งผลให้ท่อน้ำดีเกิดการอักเสบเรื้อรัง และกลายเป็นมะเร็ง

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503