ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด เจ้าภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเดิน–วิ่ง สี่มาน การกุศล ครั้งที่ ๒ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานเดินวิ่งสี่สมานการกุศล ครั้งที่ ๒ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดยติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ในการนี้นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ยอดผู้สมัคร ๑๑,๒๑๒ คน ที่จะจัดงานในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503