ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรัญญาเรียลเอสเตส บริจาคเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

          วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับมอบเงินบริจาคจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรัญญาเรียลเอสเตส จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงห้องพิเศษ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำหรับบริการประชาชนที่มารักษาตัวให้ได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพต่อไป

          สำหรับท่านผู้มีจิตกุศลประสงค์ร่วมสมทบทุนกองทุนมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงห้องพิเศษ ให้พร้อมกับการบริการผู้ป่วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.๐๔๓-๕๑๘๒๐๐ – ๕ ต่อ ๗๑๗๔ , ๗๑๗๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503