ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

รพ.ร้อยเอ็ด รับมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ มูลค่า ๙๖๓,๐๐๐ บาท

 

 

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จากบริษัทกูดฟอร์ไลฟ์ จำกัด , บริษัทเควีเอสบิวดิ้ง จำกัด , บริษัทเพอร์ซิเวียแรนซ์ จำกัด และบริษัทเควีเอสเพลทติ้ง จำกัด จำนวน ๒๑ เครื่อง มูลค่า ๙๖๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องรับสารอาหารหรือยาทางหลอดเลือดดำ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ยังคงต้องการงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้พร้อมกับการบริการผู้ป่วย สำหรับท่านที่มีจิตศรัทราประสงค์ร่วมสร้างกุศลอันเป็นนิรันดร์กับกองทุนมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่รอโอกาสทางการรักษา ให้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว และทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.๐๔๓-๕๑๘๒๐๐ – ๕ ต่อ ๗๑๗๔ , ๗๑๗๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503