ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารการเงินการคลัง การประเมินและวิเคราะห์การวางระบบข้อมูลบัญชีควบคุมภายในและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การกำหนดแนวทางบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง รวมถึงกระบวนการบริหารการคลังแก่ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้นโยบายบัญชีกระทรวงสาธารณสุข รับเกียรติโดย นายวรรณ บุตรนิล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น วิทยากร

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503