ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการโรคเรื้อรัง และการจัดการข้อมูลงาน ระยะที่ ๒

 

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดอบรมบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

 

           

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันโรคเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุข ที่สำคัญของโลกและประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบมากขึ้นในอนาคต และยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความพิการ และเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังล้วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความเจริญของโลก ประกอบกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง ทำให้มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยโรคเรื้อรังจะพบมากในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเรื้อรังทางเดินหายใจส่วนล่าง

            กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการจัดการโรคเรื้อรัง และการจัดการข้อมูลงาน ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข ให้เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการดำเนินงาน เพิ่มทักษะ ความรู้ ในการจัดการโรคเรื้อรัง สามารถดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง ถูกวิธี ในการดูแลตัวเองและปรับพฤติกรรม เพื่อลดภาวะเสี่ยงและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ รับเกียรติโดย นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานและกล่าวต้อนรับ

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503