ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ “เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี” บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

 

       

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณในการเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันรำลึก “หมอพีร์ คำทอน” คุณธรรม นำสู่ คุณภาพ ความดีงาม สู่ ความสำเร็จ และร่วมร้องเพลง “มาร์ชโรงพยาบาลร้อยเอ็ด” เพื่อย้ำเตือนให้เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด โดยยึดมั่นอัตลักษณ์       “ซื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบ และกตัญญูกตเวทิตา” เป็นหลักและแนวปฏิบัติ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503