ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๑๑ กันยายน วันรำลึก “หมอพีร์ คำทอน”

 

 

 

         

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดงาน “วันรำลึกหมอพีร์ คำทอน คุณธรรม นำสู่ คุณภาพ ความดีงาม สู่ ความสำเร็จ ” กล่าวว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดงานวันรำลึกหมอพีร์ คำทอน และมหกรรมคุณธรรม นำสู่ คุณภาพ ความดีงาม สู่ความสำเร็จขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสดุดี และเชิดชูเกียรติประวัติของ นายแพทย์ พีร์ คำทอน อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด คนที่ ๔ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๒๘ ท่านเป็นแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถในการตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดีทุกสาขา เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และสำนึกในหน้าที่สูงมาก เป็นผู้เสียสละ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน อุทิศตนเพื่อวงการแพทย์และราชการ อย่างจริงจัง จริงใจ จนเสียชีวิตจากการถูกลอบยิง เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๘ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดสืบมา และเพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้แสดงออกในการธำรงไว้ซึ่งแบบอย่างที่ดี นำสู่การทำงานที่มีคุณธรรม คู่คุณภาพ ภายใต้การดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ด้วยนโยบาย ๔ อัตลักษณ์ ได้แก่ ชื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบ กตัญญูกตเวทิตา ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม และให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตลอดจนสามารถนำเอาหลักธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ซึ่งจะมีผลให้เกิดคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดี และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสืบไป

 

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

 

 

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503