โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๑

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติในสถานประกอบการหลักสูตรทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ERT) มาตรฐาน Asia-SHE-HA ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

   

งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๑ ในหลักสูตรทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ERT Emergency Response Team) มาตรฐาน Asia-SHE-HA โดยสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงการป้องกัน และระงับอัคคีภัย สามารถปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อความปลอดภัยของบุคลากร และผู้รับบริการ

 อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / สุกัญญา ขาวศรี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503