ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ทำเนียบผู้บริหาร

 

   

 

 

 

 พ.อ.นายแพทย์ศิวพล บุรินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1
นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 /      
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก /  ประธานองค์การแพทย์

 

              

 นายอุบล รัตนพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  นางสาวพนิดา   สุทธิประภาพ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นายแพทย์ณรงค์ชัย สังซา

รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการ
   และสนับสนุนบริการสุขภาพ/    

รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ
และมาตรฐาน

 

 

นายแพทย์กฤษดา มโนรัตน์
รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก
นายแพทย์ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาศูนย์มะเร็ง 
นายแพทย์สฤษฎ์  พัฒนโสภณ
รองผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ 
นายแพทย์ชัชวาลย์   วชิรเมธารัตน์
รองผู้อำนวยการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ   

ตารางการให้บริการทางการแพทย์

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503