ลงทะเบียนส่งยาถึงบ้าน ต้านภัยโควิด - 19
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563
ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถย้ายสิทธิออนไลน์ได้แล้ว
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ทำเนียบผู้บริหาร

 

   นายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

 

 

 พ.อ.นายแพทย์ศิวพล บุญรินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1
นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 /      
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก /  ประธานองค์การแพทย์

 

              

 นายอุบล รัตนพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  นางสาวเรวดี  สมทรัพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นายแพทย์ณรงค์ชัย สังซา

รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการ
   และสนับสนุนบริการสุขภาพ/    

รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ
และมาตรฐาน

 

 

     
  นายแพทย์ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาศูนย์มะเร็ง 
   

กรมควบคุมมลพิษ

2017@ พัฒนาโดย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
111  ถนนรณชัยชาญยุทธ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   โทร.043-518200-5    FAX.  043-511503